کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
7 July 2024 07:04:07 AM

متن نامه دکتر سارا سهراب وندی، دبیر کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجویی معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 1404/ف/ت/1403 مورخ 1403/3/30 مبنی بر تاییدیه مستندات پرونده "آقای حسن رضا رکنی"، دانشجوی رشته ی"بهداشت محیط" مقطع "کارشناسی ارشد" و معدل کل 18/29 در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد و با استناد به دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند "ک" ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان، ایشان با کسب امتیاز معادل 69/36(شصت و نه ممیز سی و شش صدم)، به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته شدند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس