کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
29 November 2023 07:54:02 AM

گروه توسعه فناوری سلامت با همکاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می کند:

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
اولین "مدرسه جامع هوش مصنوعی" در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد
Sunday 31 st December 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس