کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، پژوهشگر برجسته کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت شد
Tuesday 19 th December 2023
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، پژوهشگر برجسته کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت شد
Monday 18 th December 2023
تولید اولین جاذب صوت طبیعی هوشمند در جهان توسط عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Saturday 16 th December 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس