کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در مواجهه با مردم و بیماران
Monday 2 nd October 2023
بررسی وضعیت سلامت سالمند تنها نباید محدود به بررسی جنبه های پزشکی باشد
متخصص سالمندشناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد؛
Sunday 1 st October 2023
کارگاه اصول راه اندازی کسب و کار جدید
Saturday 9 th September 2023
تودیع و معارفه سرپرست کمیته تحقیقات و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Tuesday 5 th September 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس