آیین نامه ها و دستورالعمل ها

انتشار محتوا: ۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۵:۰۲ قبل از ظهر
دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش(جدید)
راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور سال 1397 محور ساختا
راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور سال 1397 (جدید)
دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی (جدید)
فرایند اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی وسایل و تجهیزات پزشکی (جدید)
مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران (جد
فرایند برگزاری همایش ها (کنگره ها) در دانشگاه علوم پزشکی گناباد (جدید)
فرایند اجرایی تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (جدید)
آیین نامه بکارگیری و پایش فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد(جدید)
دستورالعمل تصویب طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی (جدید)
شیوه نامه شرکت دانشجویان دانشگاه در همایش ها (جدید)
دستورالعمل ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی (جدید)
شیوه نامه نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی فناوری اعضای هیأت علمی تمام وقت جهت محاسبه درصد شناور هر ترم تحصیلی (جدید)
شیوه نامه برگزاری همایش ها و سمینارها در دانشگاه علوم پزشکی گناباد(جدید)
فلو چارت برگزاری همایش ها و سمینارها در دانشگاه علوم پزشکی گناباد(جدید)
آیین نامه شورای انتشارات (جدید)
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد (جدید)
دستورالعمل ثبت کارآزمایی بالینی
قرارداد اجرای طرح پژوهشی/پایان نامه بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با دانشگاه علوم پزشکی گناباد(جدید)
قرارداد اجرای طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی (جدید)
دستورالعمل اجرایی تصویب طرح‌های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (جدید)
آیین نامه شرکت در همایش های داخلی و خارجی کارکنان و اعضای هیأت علمی (جدید)
نحوه ذکر افیلیشن دانشگاه
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی (جدید)
آیین نامه طرح های چند مرکزی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
آیین نامه شورای پژوهشی دانشکده
آیین نامه پزشک پژوهشگر (جدید)
مجموع آیین نامه های مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی (جدید)
دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی" (جدید)
برای دانلود اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ) ای
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (جدید)
تصویرتصویب¬ نامه شماره 66612/ت55686 هـ مورخ 30/05/1398 هیات محترم وزیران در خصوص " آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقاب
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای مراکز تحقیقاتی (جدید)
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس