شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۲:۰۴ قبل از ظهر

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.<br />
<strong>اعضای شورا:<br />
</strong>
<div></div>
<div>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="500">
     <tbody>
         <tr>
             <td>&nbsp;</td>
             <td>
             <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> آقای دکتر وحید طالب زاده</span></strong></p>
             <a href="http://isid.research.ac.ir/SeyyedFarzin_Mircheraghi"></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>&nbsp;</td>
             <td> <strong><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دکتر علیرضا محمدزاده</span></strong><a href="http://isid.research.ac.ir/Narjes_BahriBinabaj"></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>&nbsp;</td>
             <td> <strong><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دکتر مجید صادقی مقدم</span></strong><a href="http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Karimishahri"></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>&nbsp;</td>
             <td> <strong><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خانم نگار شفاعی</span></strong><a href="http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Ghorbani5"></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td> <img src="http://www.gmu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/image/research/drjavidi.jpeg" width="150" height="188" alt="" /></td>
             <td> <a href="http://isid.research.ac.ir/Ali_Javidi">دکتر علی جاویدی</a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>&nbsp;</td>
             <td><br />
             </td>
         </tr>
         <tr>
             <td> <img src="http://isid.research.ac.ir/repo/Person/v8t963g31j.jpg" width="150" height="210" alt="" /></td>
             <td><a href="http://isid.research.ac.ir/Maryam_Moghimian"> دکتر مریم مقیمیان</a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td><br />
             </td>
             <td><br />
             </td>
         </tr>
     </tbody>
</table>
</div>
<div></div>
<div> </div>

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس