همکاری های مشترک داخل دانشگاهی آزمایشگاه جامع تحقیقات

انتشار محتوا: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۷:۰۹ قبل از ظهر
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات با معاونت بهداشتی دانشگاه
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات با دفتر ارتباط با صنعت
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس