تماس با آزمایشگاه جامع تحقیقات

انتشار محتوا: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۵۸:۴۹ قبل از ظهر

آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشکده پزشکی - پیراپزشکی، آزمایشگاه جامع تحقیقات

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۲۵۰۲۷ داخلی ۱۲۰ -   ۰۵۱۵۷۲۲۶۶۱۰ 
پست الکترونیک : z.saadatian@yahoo.com

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس