وظایف کارشناسان اخلاق در پژوهش

وظایف کارشناسان اخلاق در پژوهش

انتشار محتوا: ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۲:۲۳ قبل از ظهر

وظایف کارشناسان اخلاق در پژوهش

دریافت تمامی طرح ها و پایان نامه ها و بررسی اولیه و رفع نواقص

انجام فرایند کارشناسی تمام طرح ها و پایان نامه ها در سامانه پژوهشیار

ثبت اطلاعات مربوط به کلیه طرح ها و پایان نامه ها در سامانه ملی اخلاق وزارت جهت اختصاص کد مربوطه

انجام و تنظیم تمام مکاتبات مربوط به معرفی تمامی پژوهشگران و دانشجویان به محل انجام پژوهش

تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیته اخلاق و کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه

پاسخگویی همه روزه دبیرخانه کمیته اخلاق به ابهامات و سوالات دانشجویان در مورد مسایل اخلاق در پژوهش

انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی

انجام امور مربوط به طرح ها و پایان نامه های خارج دانشگاهی متقاضی کد اخلاق از این دانشگاه

  برگزاری کارگاه های مختلف اخلاق در نشر و اخلاق در پژوهش  و انجام کلیه امور مربوطه

دریافت شکواییه ها و گزارش تخلفات پژوهشی و اجرای روند بررسی آنها

انتخاب ناظران اخلاقی و هماهنگی های لازم جهت نظارت بر اجرای طرح های کارآزمایی بالینی و حیوانی

انجام امور مربوط به اولویتهای پژوهشی دانشگاه و تنظیم کلیه مکاتبات  و انجام امور سامانه ای مربوطه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس