برگزاری جلسه سیاست گذاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه

انتشار محتوا: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۵:۵۹ قبل از ظهر

در مورخ 1402/01/26 جلسه سیاست گذاری مراکز تحقیقاتی با حضور آقای دکتر احمدی رئیس محترم دانشگاه برگزار گردید. 

روسای محترم مراکز تحقیقاتی گزارش عملکرد یکساله خود را بیان نموده و جناب آقای دکتر احمدی با تاکید بر ارتقای مراکز در سال جدید رهنمود هایی را ارائه نمودند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس